Agent PZU - Aleksandra Tront
Zadzwoń i spytaj o ofertę
 
Skontaktuj się
z naszym Agentem

Agencja PZU
Ul. Kilińskiego 25F
59-300 Lubin
nr. tel 533-888-030
agencja@pzulubin.pl
 
Zniżki i rabaty
OC i AC - PZU Auto Pomoc Komfort GRATIS
Oszczędność nawet do 30% przy wyborze ubezpieczenia w pakiecie.
Ubezpiecz siebie i swój majątek!
Kontakt

Umów sie na bezpłatną wycenę.
Dojazd do klienta gratis!!!

umów

POD PARASOLEM PZU TWOJE GOSPODARSTWO BĘDZIE BEZPIECZNIEJSZE!

Prowadzenie gospodarstwa rolnego to odpowiedzialne i trudne zadanie związane z wieloma ryzykami. Z obowiązkowym ubezpieczeniem zyskach poczucie bezpieczeństwa.

Składki na to ubezpieczenie są dotowane przez państwo.

Rolnik płaci tylko 50% należnej składki, pozostałą część PZU rozlicza z Ministerstwem Rolnictwa.

Do wyboru są różne warianty polis ubezpieczeniowych.

Obowiązkowe, dotowane ubezpieczenie upraw rolnych

Ubezpieczenie zapewnia praktycznie pełną ochronę ubezpieczonych roślin za niską składkę.

Polisa to skierowana jest do rolników prowadzących uprawę roślin, którym z tego tytułu przysługują dopłaty do składek ubezpieczeniowych.

Ubezpieczający może ubezpieczyć konkretną uprawę od pojedynczych ryzyk, albo wykupić pakiet „wiosna” (grad + przymrozki wiosenne), lub pakiet „jesień” (ujemne skutki przezimowania + przymrozki wiosenne + grad).

Ubezpieczeniem objęta może zostać prawie cała produkcja roślinna, a więc:

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody spowodowane przez:

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla gospodarstw indywidualnych. Ochrona ubezpieczeniowa, której zakres ustalony jest ustawowo, obejmuje zarówno budynki mieszkalne jak i gospodarcze. Polisa chroni od pożaru oraz od innych zdarzeń losowych.

Ubezpieczenie gwarantuje rekompensatę szkód powstałych w ubezpieczonych budynkach.

Przy stosunkowo niskich składkach odszkodowanie za zniszczony budynek wypłacane jest na poziomie realnym, a więc w wysokości adekwatnej do rzeczywiście poniesionych strat, w granicach sumy ubezpieczenia budynku.

PZU gwarantuje uproszczony - „blankietowy” sposób przedłużenia umowy ubezpieczenia na kolejne lata.

Umowa ubezpieczenia budynków zawierana jest na wniosek rolnika, na okres 12 miesięcy.

Polisa gwarantuje wypłatę odszkodowania za szkody w budynkach powstałe wskutek:

Ubezpieczenie upraw

Ubezpieczenie upraw jest ubezpieczeniem funkcjonującym obok ubezpieczeń dotowanych upraw. Jest szczególnie polecane tym gospodarstwom, którym nie przysługuje dotacja państwa do składki ubezpieczeniowej.

Polisa stwarza rolnikom możliwość wyboru wariantu ubezpieczenia i tym samym dopasowania jego zakresu do swoich indywidualnych potrzeb.

Korzystnym dla rolników rozwiązaniem są ubezpieczenia zbiorowe i ubezpieczenia zawierane przez jednostki kontraktujące ich plony.

Zaletą oferowanego przez PZU ubezpieczenia jest szeroki zakres ochrony.

W ramach polisy można ubezpieczyć:

Proponujemy do wyboru trzy formy ubezpieczenia upraw (plonów):

Ponadto producentom lub dystrybutorom środków produkcji do uprawy roślin dajemy możliwość ubezpieczenia nakładów poniesionych na produkcję upraw. Umożliwiamy również ubezpieczenie upraw w szklarniach i namiotach foliowych od zdarzeń losowych oraz wymarznięcia upraw w wyniku uszkodzenia szklarni na skutek w/w zdarzeń losowych bądź przerw w dopływie ciepła.

Ubezpieczenie Bezpieczne Gospodarstwo

Ubezpieczenie Bezpieczne Gospodarstwo jest pakietem poszerzającym i uatrakcyjniającym ofertę ubezpieczeń rolnych, skierowanym do właścicieli gospodarstw indywidualnych. Chroni między innymi majątek ruchomy gospodarstw rolnych, a jednocześnie jest ubezpieczeniem prostym w obsłudze i stosunkowo tanim.

Umowa ubezpieczenia Bezpieczne Gospodarstwo zawierana jest z posiadaczem gospodarstwa rolnego, będącym osobą fizyczną.

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla rolników, którzy chcieliby kompleksowo, jedną polisą, ubezpieczyć swoje mienie ruchome oraz uprawy od gradu i ognia (podczas zbioru), lub następstwa nieszczęśliwych wypadków, a także odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym. PZU, proponując kompleksowe ubezpieczenie Bezpieczne Gospodarstwo, zapewnia swoim klientom niższą składkę, niż przy zawieraniu pojedynczych ubezpieczeń.

Rolnik zawierając tylko jedną umowę (polisę) może ubezpieczyć:

Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia Bezpieczne Gospodarstwo jest wykupienie co najmniej dwóch ubezpieczeń, w tym przynajmniej jednego ubezpieczenia mienia ruchomego.

OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego

Ubezpieczenie OC rolników jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Powinno być wykupione najpóźniej w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego.

Obowiązkowemu ubezpieczeniu OC podlegają rolnicy indywidualni (osoby fizyczne).

Polisa OC zapewnia rolnikom:

Z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, lub osoba pracująca w gospodarstwie rolnym rolnika, są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem gospodarstwa szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników jest wypłacane w wysokości szkody, nie wyższej jednak od sumy gwarancyjnej.

Suma gwarancyjna jest bardzo wysoka i wynosi odpowiednio:

 
Komunikacyjne Ubezpieczenie domu Ubezpieczenie firmy Ubezpieczenie podróży NNW Ubezpieczenie rolne Kontakt
© Aleksandra Tront - Agent PZU